Beneficis ajuntament de Tordera

Tordera

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Les Ordenances Fiscals recullen el següent en relació a les famílies nombroses:

OOFF 1 - IBI
Article 5.5 - Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 25% en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquells que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

OOFF 10 – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus
Article 5.2.4 - Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25% SP en la quota íntegra de la mateixa, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i sempre que els seus ingressos no superin el límit de 4 vegades el SMI per 14 pagues.

OOFF 14.- Taxa per la prestació del servei en la piscina municipal
Article 5.2 - 50% persones titulars de família nombrosa.

OOFF 36.- Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
10% a titulars de família nombrosa

Más información