Beneficis Ajuntament de Ripoll

Ripoll

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF núm. 4 Impost Bens Immobles
Article 9. Punt 4. Es concedirà una bonificació als subjectes passius, que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa o família monoparental en la data de meritament de l‘impost, consistent en el 10% en la quota íntegra, sempre i quan l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 52.530 euros, i constitueixi l’habitatge habitual de la família, i de tots els seus membres. S’entén per a habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i de tots els membres de la unitat familiar en el padró municipal d’habitants. Aquest percentatge inicial del 10% s’incrementarà en un 5% per a cada membre addicional a la condició de família nombrosa, segons els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya. Aquesta bonificació és de caràcter pregat, i té una vigència anual, i serà compatible amb d’altres beneficis fiscals. https://seu-e.cat/documents/4735754/0/ORDENANCES+FISCALS+2017+-+TEXT+%C3%8DNTEGRE/337bd1de-b3d7-48f8-8737-d33ef3d467d4

Annex 2 de les Ordenances fiscals: Preus públics per la utilització i serveis de les instal·lacions esportives municipals de Ripoll. S’aplicarà un 10% de descompte a les famílies nombroses empadronades a Ripoll en totes les activitats dirigides.

Más información