Beneficis Ajuntament

Sant Adrià de Besòs

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF num 2: Impost de Béns Immobles
Bonificació del 50% a les families nombroses d’acord amb les següents condicions:
Tenir un nivell d’ingressos bruts anuals per unitat familiar inferiors a 25.816,12 eur, ponderats d’acord ambn el nostre de membres de la unitat segons la taula següent
Fins a 5 membres (inclosos 3 fills) ............25.816,12€
6 o 7 membres (amb 4 o 5 fills) ..................36.142,57€
8 o més membres (amb 6 o més fills).......43.887,40€

OF 3 Preus públics Escola municipal de música.

Els alumnes de famílies nombroses tenen una reducció del 50% en les taxes d’ensenyament, exceptuant-ne els següents casos: ser major de 18, matricula d’alumnes oients, proves d’ingrés de Grau Elemental LOGSE, proves d’accés al Grau Mitjà LOGSE.

OF 4 Preus públics escola bressol
Escola bressol. La tarifa de l’escola bressol te una bonificació en funció de la renda familiar i del nombre de membres. S’aplicarà a més un 5% suplementari en la quota bonificada a les families nombroses.

L'áccés directe de les ordenances fiscals dins la web: www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/tributs/ordenances-fiscalsMás información