Beneficis Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 160.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. En el supòsit de famílies nombroses amb pares separats i amb la custòdia dels fills compartida, s’aplicarà la meitat de la bonificació prevista a d’immoble de cada progenitor, sempre i quan no superi el valor establert i el progenitor figuri empadronat en l’immoble objecte de bonificació.

Más información