Beneficis Ajuntament de Balaguer

Balaguer

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Ordenança Fiscal núm. 1.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa, d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui empadronat d’acord amb els percentatges que s’establiran a continuació.
La bonificació s’establirà en funció de les rendes anuals obtingudes, entenent com a tal la suma del saldo net de rendiments e imputacions de renda que hagi obtingut cada membre de la família nombrosa i que hagin estat declarats per a l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any immediatament anterior d’aquell per al que se sol·licita la bonificació.
Els percentatges de reducció a aplicar atenent les citades rendes són els següents:
- Famílies nombroses amb rendes anuals inferiors a 18.105 €, bonificació del 90%
- Famílies nombroses amb rendes anuals de 18.106 € a 36.209 €, bonificació del 50%
- Famílies nombroses amb rendes anuals de 36.210 €, a 54.300€ €, bonificació del 25%
A les famílies nombroses amb rendes anuals superiors a 54.300 €, no els hi serà d’aplicació aquesta bonificació.

Més info:
http://www.balaguer.cat/portal/36/?EC=ReadArticle&ArticleID=908
Ordenança fiscal núm. 35
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES LLARS D’INFANTS. S’aplicaran bonificacions i reduccions dels preus als subjectes passius que hagin de satisfer aquest preu públic en els següents casos:
- En el cas de família nombrosa i/o monoparental el descompte que s’aplicarà serà d’un deu per cent, en els conceptes de matrícula, mensualitat, ½ mensualitat ordinària i perllongació de l’horari
Més info:
http://www.balaguer.cat/portal/36/?EC=ReadArticle&ArticleID=939

Más información