Beneficis ajuntament Anglès

Anglès

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

A la pàgina web de l'Ajuntament d'Anglès (www.angles.cat) hi ha un apartat a on estant penjades totes les ordenances fiscals del 2016 per si teniu a bé consultar-les.

Les bonificacions per al col•lectiu amb condició de titulars de família nombrosa aprovades per l'Ajuntament per aquest terme municipal, sempre que es reuneixin les requisits exigits, són les següents :

1. Impost sobre béns immobles
S’aplicarà una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que reuneixin els següents requisits:
a. el bé immoble es constitueixi com habitatge habitual del subjecte passiu. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
b. Que el valor cadastral del bé immoble, dividit pel nombre de fills del subjecte passiu, sigui inferior a 40.000,00€
c. Que els ingressos bruts anuals de la unitat familiar no superin els 36.000,00€.

La sol•licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de:
 fotocòpia compulsada del títol vigent de família nombrosa
 certificat de convivència
 fotocòpia de la última declaració de renda presentada davant de l’Agència Tributària, dels membres de la unitat familiar.........»

2. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics.

S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que reuneixin els següents requisits:
A. El bé immoble es constitueixi com habitatge habitual del subjecte passiu. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
B. Que els ingressos bruts anuals de la unitat familiar no superin els 36.000,00€.

La sol•licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de:
 fotocòpia compulsada del títol vigent de família nombrosa
 certificat de convivència
 fotocòpia de la última declaració de renda presentada davant de l’Agència Tributària, dels membres de la unitat familiar....»

Más información