Beneficis Ajuntament de La Vall d'en Bas

Vall d'en Bas, La

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Ordenança Fiscal núm. 1, Impost sobre Béns Immobles (IBI), Article 5.- Bonificacions:
5.- Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de les finques a nom de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de família nombrosa o monoparentals. Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família. La primera vegada que es demani la bonificació caldrà acreditar la condició de titular de família nombrosa o monoparental.

"Ordenança Fiscal número 15":
Taxa per a la prestació del servei Llar d’Infants, Casal d’Estiu i Casal Jove
Bonificacions :
LLAR D’INFANTS
1.- Reducció del 20% del cost de la quota mensual per a les famílies que acreditin la condició de família monoparental o de família nombrosa, així com també a les famílies que tinguin dos o més infants a la llar s'aplicarà el descompte al segon fill/a.

Ordenança Fiscal núm. 16:
Taxa per la prestació de serveis esportius
Bonificacions:
El subjecte passiu tindrà dret a una bonificació del 15% de les taxes del pavelló municipal que acreditin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.