Beneficis Ajuntament d'Òdena

Òdena

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles:

Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació de 25 euros per cada fill/a de la unitat familiar sempre que es tracti de l’habitatge habitual de la família i compleixi els requisits que es detallen en el punt 2.3. de l’article 8 de la present ordenança. En el cas que el valor cadastral de l’immoble sigui inferior a 120.000,00 euros s’afegirà a l’anterior bonificació l’import que resulti d’aplicar el 30% sobre la quota íntegra del rebut, en el ben entès que la bonificació total no podrà ser superior en cap cas al 50% de la quota íntegra. S’entén per habitatge aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. (...) Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. (...) Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l’hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. (...) En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a varis propietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de família nombrosa s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.


Descomptes a la llar d'infants.- Quota mensual escolaritat i menjador. Escolarització jornada bàsica 135,00 euros, 2n fill 81,00 euros, 3r fill 33,75 euros, a partir de 4t fill 0,00 euros.
Piscina.- Abonament familiars. A partir del segon fill/a 0,00 euros." no https://odena.sedelectronica.es/board/97521486-f59b-11de-b600-00237da12c6a.