Beneficis ajuntament de la Pera

Pera

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra els béns de naturalesa urbana o rústica que tinguin la condició de vivenda habitual d’aquells subjectes passius que tinguin la condició de titular de família nombrosa. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat amb la corresponent justificació de la condició i sortirà efecte a partir del mateix període impositiu en que es sol.liciti, sempre que es demani abans de l’inici del període de cobraments i tindrà vigència mentre es mantinguin les condicions per la qual s’atorga.

Más información