Beneficis ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Palau-solità i Plegamans

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Impost de béns immobles: 50% de bonificació als titulars de família nombrosa, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000€ i constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Taxa recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans: 20% de reducció a les famílies nombroses i les monoparentals

Taxa entrades de vehicles a través de les voreres: 30% de bonificació els que acreditin la condició de família nombrosa i monoparental.

Taxa prestació del servei d’Escola Bressol: 30% de reducció per alumne matriculat als que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.

Taxa prestació de serveis culturals i socials:
- 30% de bonificació per alumne matriculat als que ostentin la condició de titulars de família monoparental.
- S’aplicarà una bonificació als que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquelles famílies gaudiran de les següents bonificacions:
- 30% pel primer membre de la família.
- 20% pel segon membre de la família.
- 10% pel tercer membre de la família i a cada membre per sobre del tercer.

Más información