Beneficis ajuntament de Porqueres

Porqueres

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

L'Ajuntament té establerta la bonificació següent de l'IBI, a favor de famílies nombroses:

1. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost, i uns d’ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM, tindran, sobre la quota íntegra de l’impost corresponent a la vivenda habitual de la família, el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre adjunt, amb un límit absolut de 200 euros, sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen a continuació:


VALOR CADASTRAL BONIFICACIÓ
Fins a 60.000 € 40 %
De 60.001 € a 100.000 € 30 %
Més de 100.001 € 20 %


a) L’aplicació de la bonificació resultant del quadre anterior haurà de ser sol•licitada, acreditant la concurrència dels requisits exigits, abans del 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior al que hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
b) L’acreditació de la concurrència de la condició subjecte passiu titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració competent.
c) L’acreditació de la concurrència de la condició d’ingressos de l’any anterior de la unitat familiar inferiors a 6 vegades l’IPREM s’efectuarà mitjançant la presentació de la declaració de l’IRPF formulada.
d) El titular de la família nombrosa haurà de figurar necessàriament com a subjecte passiu d’aquest impost, constituint l’habitatge a bonificar el domicili habitual de tota la família.
e) La concurrència dels requisits b) i d) s’hauran de donar en el moment de meritació de l’impost.
f) La sol•licitud de bonificació tindrà validesa d’un any. S’haurà, doncs, de renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits que van donar lloc a la concessió.

Más información