Beneficis ajuntament de Puigpelat

Puigpelat

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA:
Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents condicions:
- Ingressos familiars inferiors a 3 vegades el salari mínim interprofessional: 50% de la quota íntegra.
- Ingressos familiars iguals o superiors a 3 vegades el salari mínim interprofessional: 25 % de la quota íntegra.

BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL:
Es bonificarà la quota mensual i d’hores extraordinàries d’aquelles famílies nombroses atenent els ingressos de la unitat familiar d’acord amb els següents percentatges:
- Ingressos familiars inferiors a 3 vegades el salari mínim interprofessional: 50% de la quota.
- Ingressos familiars iguals o superiors a 3 vegades el salari mínim interprofessional: 25% de la quota.

Más información