Beneficis ajuntament de Sant cugat

Sant Cugat del Vallès

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'IBI. Per sol·licitar-la per primera vegada, cal presentar el carnet de família nombrosa a les oficines de la Diputació de Barcelona a Sant Cugat (c. Sant Ramon núm. 5), amb vigència de l'1 de gener de l'any pel què es demana.

https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=32&idnct=516&x=1JgdC3+u0q2knQfgqCBymw

Per a més informació: 935 65 70 00

8:30-18:45


Més informació