Beneficis ajuntament de Torroella De Montgrí

Torroella de Montgrí

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Les ordenances fiscals de l’any 2017 regulen els següents beneficis fiscals per les famílies nombroses:

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) - Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació es limita a l’habitatge habitual de la família nombrosa, on els membres de la qual hauran d’estar-hi empadronats i, sempre que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 36.000 euros anuals. A aquest efectes s’entén unitat familiar els membres empadronats a l’habitatge. Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits:
- Presentació de la sol•licitud fins el 28 de febrer. La sol•licitud s’haurà de renovar anualment acreditant que es segueixen complint els requisits que van donar lloc a la concessió de la bonificació.
- Presentació de fotocòpia del títol de família nombrosa.
- Presentació del volant d’empadronament que acrediti que tots els membres de la família que consten en el títol de família nombrosa estan empadronats en el domicili familiar, com a mínim, durant els darrers 2 anys. En el cas de trasllat de tots els membres de la família a un nou habitatge adquirit com a domicili familiar habitual, no és necessari els 2 anys d’empadronament al nou habitatge sempre que faci 2 anys que estan empadronats al municipi.
- Presentació del rebut de l’impost sobre béns immobles de l’exercici anterior, acreditant que no està pendent de pagament.
- Autoritzar a l’ajuntament a sol•licitar les dades de l’IRPF a l’Agència Tributària.

• CAN QUINTANA MUSEU DE LA MEDITERRÀNEA – Entrada reduïda al Museu presentant el carnet de família nombrosa.

• ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS I ALTRES PROPOSTES FORMATIVES – Bonificació del 30% de la matrícula per famílies nombroses

• ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA – Bonificació 15% de les quotes per famílies nombroses

• ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTGRÍ – Bonificació 15% de les quotes mensuals (mati, mati i tarda) per famílies nombroses.

Més informació