Beneficis Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre béns immobles 2018. Article 5

Gaudiran d’exempció els subjectes passius de l'impost que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, reconeguda per la Generalitat de Catalunya i que estiguin empadronats a Esplugues en el moment del meritament del tribut, gaudiran d'una bonificació respecte aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 92.800 euros, amb els percentatges següents:

- Amb 3 fills o 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, i a la resta de famílies nombroses de categoria general, excepte les contemplades en l’apartat b): Bonificació del 15% de la quota.
- Amb 4 fills o 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat: Bonificació del 20% de la quota.
- Amb 5 fills o més, o 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat i a la resta de famílies nombroses de categoria especial : Bonificació del 25% de la quota.

Més informació