Beneficis Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Els subjectes passius de l'impost que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, reconeguda per la Generalitat de Catalunya i que estiguin empadronats a Esplugues en el moment del meritament del tribut, gaudiran d'una bonificació respecte aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 89.200 euros, amb els percentatges següents:

a) Amb 3 fills o 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat i a la resta de famílies nombroses de categoria general, excepte les contemplades en l’apartat b) : Bonificació del 15% de la quota.

b) Amb 4 fills o 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat: Bonificació del 20% de la quota.

c) Amb 5 fills o més o 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat i a la resta de famílies nombroses de categoria especial: Bonificació del 25% de la quota.

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

https://intranet.esplugues.cat/WebAplic/Hisenda/ordenanc16.nsf/busca/18B17B3E7E589584C1256CF5004B78C3?OpenDocument

Per a més informació:
933 71 33 50
8:30- 14:00

Més informació