Beneficis Ajuntament de Badalona

Badalona

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

ORDENANÇA FISCAL Núm 1. Impost sobre bens immobles 2018
Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que es compleixin els requisits següents:
• Que ni el subjecte passiu ni els demès integrants de la família siguin titulars de més bens urbans (llevat d’una plaça d’aparcament i/o traster que puguin considerar-se com a annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari.
• Que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família nombrosa tinguin deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que aquests tinguin concedit ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. El valor cadastral de la residència habitual ha de ser inferior a 60.000 euros.
El percentatge de bonificació serà el que figura a continuació:

FILLS Categoria Valor mínim Valor màxim % bonificació
3 General 0 30.000 80
3 General 30.001 40.000 70
3 General 40.001 50.000 50
3 General 50.001 60.000 30
4 General 0 30.000 85
4 General 30.001 40.000 80
4 General 40.001 50.000 60
4 General 50.001 60.000 40
N Especial 0 60.000 90
- En el cas que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 aprovi l’aplicació del coeficient de l’1,04 dels valors cadastrals del municipi, el quadre de bonificació serà el que apareix a https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023972.pdf&1

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. Art. IX
Descompte en les quotes i abonaments a les piscines municipals

Més informació