Beneficis Ajuntament de Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

ORDENANÇA FISCAL NÚM 1. Impost sobre béns immobles. 2018
Les famílies nombroses tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 100.000 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família En cas que almenys un dels membres de la unitat familiar tingui reconeguda una discapacitat la bonificació per ostentar la condició de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost serà del 90%, sempre que l’immoble de què es tracte tingui un valor cadastral inferior a 100.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. Taxa per recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Les famílies nombroses gaudiran de l’aplicació d’una reducció sobre la quota tributària de la taxa, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 100.000€

Més informació