Beneficis Ajuntament de Figueres

Figueres

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

La bonificació serà del 45% en els casos de categoria general de família nombrosa considerant un màxim de 125.000€ del valor cadastral. La bonificació serà del 90% en els casos de categoria especial de família nombrosa considerant un màxim de 140.000€ del valor cadastral.

- Els ingressos de la unitat familiar no podran ser superiors a 45.000€ si el número de fills no excedeix de tres; el límit serà de 50.000€ si el número de fills és quatre i 55.000€ si el número de fills és cinc o superior.
- La quota líquida de l’impost, una vegada aplicada aquesta bonificació, no serà en cap cas inferior a 6€.

Per a més informació:
972 03 22 00
8:30- 14:00
Dilluns també de 16:30 a 20:00

omacw.figueres.org:8085/portal/ebusiness/omac/publico/tramits.html?uri=/omac/modules/tramits/tramit_0060.html

Més informació