Beneficis Ajuntament de Gavà

Gavà

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF num 1. Impost sobre béns immobles

Tindran dret a una bonificació de l’IBI m els subjectes que ostentin la condició de titulars de famílies nombrosa, en els següents percentatges:

-Famílies amb 3 fills/es o amb 2 fills/es quan hi hagi algun de discapacitat……..50%
-Famílies amb mes de 3 fills/es i fins a 4………..70%
-Famílies amb 5 o mes fills/es i les de 4 fills/es dels quals al menys 3 procedeixen de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple ………….90%

A més la suma de les bases imposables de l’IRPF corresponents als membres de la família nombrosa no ha d’excedir de 43.609€. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar en 7.266€ per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim pq una família tingui la condició de nombrosa.

Més informació