Beneficis Ajuntament de Salt

Salt

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Gaudiran d'una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombres.

Aquesta bonificació es limita a l'immoble que sigui la residència habitual de la família nombrosa, i sempre que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 42.500 €.

En la corresponent sol·licitud de bonificació el subjecte passiu titular de la família nombrosa haurà d'acreditar el compliment d'aquests requisits mitjançant la presentació del carnet de família nombrosa i certificat d'ingressos corresponent a la declaració d'IRPF presentada l'any anterior, o bé autoritzar a l'ajuntament la seva consulta telemàtica.

A efectes de determinar el nivell d'ingressos s'estarà a l'import que figuri a la casella corresponent a «Base liquidable sotmesa a gravamen». Pel cas que el subjecte passiu no estigui obligat a presentar la declaració de IRPF, aquest document s'haurà de substituir per un certificat emès per l'AEAT en què faci constar aquesta circumstància.

En aquest cas, i únicament als efectes de tramitar l'expedient corresponent a la concessió del benefici fiscal, es presumirà que els ingressos són inferiors a la quantia esmentada.

Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 31 de desembre de cada exercici, mitjançant model normalitzat, acreditant que concorre amb els requisits necessaris.

Per a més informació:
972 24 91 91
8:30-14:30
https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-sencer-ordenances-fiscals-2021.pdf

Més informació