Beneficis Ajuntament de Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF 1.1.1. Impost sobre béns Immobles
Per gaudir de la bonificació, les families hauran de demostrar que:

Bonificació del 50% de la quota de l’impost, sempre que els ingresos bruts de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a 7 vegades l’IPREM que s’aprovi en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici.
Bonificació del 25% de la quota de l’impost, sempre que els ingressos bruts de la unitat familiar siguin superiors a 7 vegades l’IPREM i, iguals o inferiors a 15 vegades l’IPREM.
Les unitats familiars que obtinguin ingressos bruts superiors a 15 vegades l’IPREM no tindran bonificació.
No obstant això les unitats familiars amb 4 o més fills, tindran dret al 50% de la bonificació quan els seus ingressos bruts anuals, dividits pel nombre de membres que la componen, no superin en còmput anual del 75% del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Més informació