Beneficis Ajuntament de Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF1. Impost sobre béns immobles
Bonificació de 80 euros, amb el límit que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota.
Més info:
http://www.sjdespi.net/wca/sites/default/files/of_2_2018_impost_bens_immoblesweb.ord_.pdf

OF21. Reguladora dels preus públics. Annex 1. Preu públic pels serveis d’escoles bressol municipals

A les famílies nombroses se’ls aplicarà un 20% de bonificació sobre el preu públic.
També s’apliquen bonificacions en funció dels ingressos de cada unitat familiar i el nombre de membres, es a dir, renda per càpita familiar anual.

Més info:
http://www.sjdespi.net/wca/sites/default/files/of_21_preus_publics_i_annexos_2018_web.ord_.pdf

Més informació