Beneficis Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF1. Impost sobre bens Immobles
Bonificació
Tipus de família nombrosa Percentatge bonificació
Categoria General .............................75%
Categoria Especial .............................90%
Requisits: el conjunt d’ingressos del sol·licitant i dels que convisquin amb ell hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:
Titular: L’IPREM vigent per l’any de l’atorgament de la bonificació.
Per cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 20% fins un màxim del 120%.
La base liquidable de l’habitatge haurà de ser, com a màxim, l’import que resulti de multiplicar el de l’IPREM per 350 vegades, en còmput mensual.

Més informació