Beneficis Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Gaudir les famílies nombroses de la bonificació en la quota íntegra/líquida de l'Impost sobre bens immobles, que tot seguit s'indica, segons la seva categoria:

Categoria general ...... 75%
Resta categories ........ 90%

Per a més informació: 933 77 02 12

8:00-18:45

https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=01002

Més informació