Beneficis Ajuntament de Barcelona

Barcelona

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

OF 1.1. Impost sobre béns immobles
Percentatge de la bonificació es xifra segons el valor cadastral de l’immoble i el tipus de família nombrosa:

Tipus de família nombrosa
Trams Valor cadastral Amb 1 o + membres discapacitats Supòsit general
Fins 72.600€ 90% 60%
De 72.600,01 a 121.000€ 50% 50%
De 121.000,01€ a 242.000€ 30% 20%
De 242.000, 01€ a 363.000€ 15% 10%
De 363.000,01€ a 484.000€ 15% 5%

Aquesta bonificació es tramitarà per l’Administració tributària municipal d’acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles.

En el cas, que aquesta bonificació no consti aplicada en el rebut de l’IBI, haurà de ser sol·licitada per l’interessat dins dels terminis de l’art. 99 de l’Ordenança fiscal general.

Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació, s’equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats, la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.

Més informació