Famílies nombroses llogateres

Barcelona

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Subvenció pel 2019 de fins el 90% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles per a les persones:

- Titulars de famílies nombroses.
- Llogateres de l'habitatge habitual (adreça on estan empadronats l’1 de gener de 2019) i que els propietaris els repercuteixen l'impost sobre béns immobles.
Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la Seguretat Social.

El procediment es tramitarà per convocatòria pública de l'Institut Municipal d'Hisenda, en el moment de publicar-se la convocatòria i el criteri d'atorgament serà per ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins exhaurir la partida pressupostària.

Termini de presentació de sol·licituds: del 1 d'abril al 31 de maig (2019) ambdós inclosos.

L’import de la subvenció anirà en funció del valor cadastral de l’immoble i es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l’Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l’impost.

Més informació