Beneficis Ajuntament de Tàrrega

Tàrrega

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

- Impost sobre béns immobles: Escalat de bonificació entre 15% i 60% en funció rendes anuals obtingudes de tots el membres de la unitat familiar.

-Llar d'infants municipal: 10% de bonificació per a FN

- Pavelló poliesportiu: Abonaments amb15% bonificació per a FN

- Escola de Música: 50% bonificació (FN general) i exempció pagament assignatures reglades (FN especial)

Més informació