Beneficis Ajuntament de Corbera de Llobregat

Corbera de Llobregat

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles

Es concediran les bonificacions que es detallen a continuació als subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa i/o monoparental en la data de meritament de l’impost, respecte del bé que constitueixi l’habitatge habitual de la família i acreditin una renda anual inferior a les que s’assenyalen:

Àrea de Finances
Famílies nombroses i/o monoparentals amb rendes anuals inferiors a
30.000,00 euros Bonificació del 90%
42.000,00 euros Bonificació del 60%

Les bonificacions s’aplicaran sobre la quota íntegra de l’impost.
Per determinar la renda anual anterior es tindrà en compte el conjunt de rendes de la unitat familiar subjectes a l’IRPF de l’última declaració presentada. Si els membres de la unitat familiar presenten més d’una declaració de l’impost esmentat, se sumaran totes les rendes de cadascuna de les declaracions presentades.

En cas de no tenir declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques per no estar obligats a presentar-la, caldrà aportar el certificat de l’Agència Tributària de l’Estat sobre aquest extrem.

Per poder optar a aquest benefici fiscal s’hauran de reunir, a més a més, les condicions següents:

a) Que el bé que constitueixi l’habitatge habitual de la família nombrosa o monoparental tingui un valor cadastral inferior a 100.000 €.

b) Que el subjecte passiu o les persones que convisquin amb ell no tinguin en total més d’un habitatge de propietat, el qual ha d’ésser residència habitual d’aquell.

c) Que tots els membres de la família o, en tot cas, el nombre de membres mínim per ser considerats legalment famílies nombroses o monoparentals han d’estar empadronats en l’esmentat habitatge i aquest ha de ser el seu domicili habitual.

Per a més informació:
936 50 02 11
8:30- 14:30
https://www.corberadellobregat.cat/media/upload/pdf/ORDENANCES%20FISCALS%202022_1643881332.pdf

Més informació