Beneficis Ajuntament Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

No obstant això, les unitats familiars amb 4 o més fills tindran dret al 50% de bonificació quan els seus ingressos bruts anuals, dividits pel nombre de membres que la componen, no superin en còmput anual del 75% del salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Es podran atorgar bonificacions d’IBI a famílies nombroses a proposta i informe dels Serveis Socials.

Aquesta bonificació es tramitarà per l'Ajuntament de Mollet del Vallès d’acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles.

Per a gaudir d'aquesta bonificació es requereix la presentació, anualment, de la següent documentació:

Certificat d’imputacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques expedits per Hisenda de cadascuna de les persones empadronades en el domicili del sol·licitant (o en el seu cas, el resum de la declaració de la Renda)
- En cas de ser pensionista, el certificat de pensió expedit per l’INSS
- En cas de estar en situació d’atur, la targeta de demanda d’ocupació actualitzada i justificant de
l’Organisme competent de no percebre cap prestació o justificant de la prestació que cobra i el temps per la qual se li ha concedit.
El termini de presentació d’aquesta documentació serà fins el 10 de gener del període impositiu.

Per a més informació:
935 71 95 00
8:00-15:00
https://seuelectronica.molletvalles.cat/arxius/normatives/ordenancesFiscalsVigents/2012_OOFF.pdf

Més informació