Beneficis Ajuntament de Tortosa

Tortosa (Tarragona)

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Els titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent a l’immoble que constitueixi el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideix més de 183 dies a l’any. L’import de la bonificació es calcula aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui a la quota íntegra.

Per a més informació: 977 58 58 00
Horari d'atenció: Dilluns,dimarts,dimecres,divendres: 9:00-14:00
Dijous: 9:00-14:00 - 16:30-18:30
http://www.tortosa.cat/webajt/seuelectronica/OF/Impostos/I1.pdf

Més informació