Beneficis Ajuntament de Girona

Girona

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

El suport que es dóna a les famílies nombroses des del servei de Gestió Tributària es basa en una bonificació, que aquest any ha estat del 60%, en l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI). No es tracta d’una bonificació de caràcter general, sinó que està sotmesa a uns requisits:

Les famílies nombroses que tenen dret a la bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost són aquelles que tenen uns ingressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si es tenen 3 fills, el límit serà de 38.378 euros.
- Si es tenen 4 fills, el límit serà de 44.774 euros.
- Si es tenen 5 fills, el límit serà de 51.170 euros.
- Si es tenen 6 fills, el límit serà de 57.567 euros.
- Si es tenen 7 fills o més, el límit serà de 63.963 euros.

- La sol•licitud es pot efectuar a partir de l'1 de gener fins l'últim dia de la cobrança voluntària. La bonificació es limita a un immoble, el que sigui residència habitual de la família nombrosa.
- La sol•licitud s'haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen acomplint els requisits.
- L'import de la bonificació no podrà excedir de 300 EUR.
- La Generalitat ha equiparat (no considerat) les famílies monoparentals amb les famílies nombroses a efectes d'ajuts però l'Ajuntament es regeix per les Hisendes Locals (a efectes d'impostos) que són estatals, per aquest motiu les famílies monoparentals no s'equiparen amb les famílies nombroses i no poden gaudir d'aquesta bonificació.

Més informació