Beneficis ajuntament de Granollers

Granollers

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Gaudiran d'una bonificació en la quota íntegra de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:
Categoria general de 3 a 4 fills (o dos si un és una persona amb discapacitat), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 65 per 100.
Categoria especial 5 fills o més ( o quatre si un és una persona amb discapacitat), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 80 per 100

Per a més informació:

938 42 66 10
8:00-21:00

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=627&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21
Més informació