Beneficis ajuntament de Òdena

Òdena

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Ordenança fiscal Impost sobre béns immobles
Art. 5. 1.3 Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titular de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació de 25 euros per cada fill/a de la unitat familiar sempre que es tracti de l’habitatge habitual de la família i compleixi els requisits que es detallen en el punt 2.3. de l’article 8 de la present ordenança. En el cas que el valor cadastral de l’immoble sigui inferior a 120.000,00 euros s’afegirà a l’anterior bonificació l’import que resulti d’aplicar el 30% sobre la quota íntegra del rebut, en el ben entès que la bonificació total no podrà ser superior en cap cas al 50% de la quota íntegra. S’entén per habitatge aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

Ordenança fiscal taxa per la prestació del servei de piscina i instal•lacions esportives
Quota tributària. Abonaments familiars:
2.1.2. Matrimoni amb dos fills/es menors de 16 anys 80,00 euros.
2.1.3. A partir del segon fill/a: 0,00 euros

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social
Puntuació Sociofamiliar:
Família nombrosa: 1 punt

Més informació