Beneficis ajuntament de Quar

Quar

Tipus de prestació: : Nacimiento, adopción o acogimiento

IBI: tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

Per a gaudir de la bonificació, s’haurà d’aportar la següent documentació:
a) Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent.
b) Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la família que consten en el títol de família nombrosa estan empadronats en el domicili familiar.
c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la condició de família nombrosa. Si la sol•licitud es presenta abans que la liquidació o rebut de padró hagi quedat ferm, el benefici fiscal tindrà efecte per a l’exercici en curs, en cas contrari, tindrà efectes per a l’exercici següent a la seva sol•licitud.
d) Que el valor cadastral de la finca urbana no sigui superior a 90.000,00 euros i la realitat física coincideixi amb la realitat cadastral.

Quan per un mateix exercici i subjecte passiu concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d’una bonificació, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d’una bonificació, que serà incompatible amb les altres”.

Més informació