Beneficis ajuntament de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

IBI:
- bonificació del 75 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar d’entre 16.001 i 24.999 euros/any.
- Una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar d’entre 25.000 i 50.000 euros/any.
- Una bonificació del 25 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar superiors a 50.000 euros/any.

Aquestes bonificacions tindran caràcter anual, per això els possibles beneficiaris hauran de formular cada any la corresponent sol•licitud de reconeixement de la bonificació, abans del dia 30 de març de l’exercici de que es tracti.

Més informació