Beneficis Ajuntament de Sabadell

Sabadell

Tipus de prestació: : Tasas y precios públicos

Ordenança fiscal núm. 2.1. Impost sobre bens immobles
Tenen dret a una bonificació del 10 a 50% en els supòsits i en els percentatges que s’especifiquen a continuació, els subjectes passius de l’impost que siguin membres d’una família nombrosa en la data de meritament d’aquest impost, és a dir l’1 de gener, respecte al bé que constitueixi l’habitatge habitual d’aquesta.
Les famílies nombroses amb rendes familiars superiors a 25.137,92€ per membre de família o bé subjectes passius titulars d’habitatges amb valor cadastral per sobre dels 165.000,01 € no gaudiran d’aquesta bonificació.
Un cop determinat el percentatge de bonificació de les famílies nombroses, aquest s’incrementarà en un 10% per cada fill addicional a partir del quart, i fins a un màxim del 75%. http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances/2.1.pdf

-Bonificació de la taxa de residus
L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix una bonificació per a les famílies nombroses i monoparentals (10% de caràcter general i 15% de caràcter especial) amb uns ingressos màxims de 24.645,01 € per membre de la unitat familiar.

Més informació