Beneficis ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles

90% si l’immoble de que es tracta té un valor cadastral de fins 72.114 euros.
65% si l’immoble té un valor cadastral entre 72.115 i 103.020 euros.
45% si l’immoble té un valor cadastral entre 103.021 i 164.832 euros.
20% si l’immoble té un valor cadastral de més de 164.832 euros.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedeix pel període de vigència del títol de família nombrosa i es manté mentre no varien les circumstàncies familiars.
Els contribuents han de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/WebTemesperID/E6A35FC8AFA48894C12585EC0040AECC?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&ViaRecepcio=WEB&Seu=S

Per més informació:
936 35 12 00
8:30-14:00

Más información