Beneficis ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’Impost corresponent al domicili habitual. L’import de la bonificació serà del 90 % de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici, amb un màxim de 100 €.

El servei gestor serà l’encarregat d’elaborar un expedient administratiu que reculli el compliment dels requisits per part del contribuent del dret a gaudir la bonificació. Els requisits necessaris seran els següents:

-Que els subjectes passius tinguin el títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, o altre organisme competent.
-Que sigui el domicili habitual.
Que ni el subjecte passiu de l’Impost ni la resta d’integrants de la família siguin titulars de més béns immobles excepte d’un aparcament, el qual no estarà bonificat. Tanmateix, i al marge de l’aparcament s’admetrà la titularitat de béns que en conjunt tinguin un valor cadastral inferior als 1.501 euros de valor cadastral.

Per a més informació:

934 62 40 00
9:00-13:00
https://www.gramenet.cat/seu-electronica/informacio-publica/tributs/relacio-dimpostos-taxes-i-preus-publics/impostos/

Más información