Beneficis ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, estableix la següent bonificació per les famílies nombroses:

1. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’Impost corresponent al domicili habitual. L’import de la bonificació serà del 90 % de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici, amb un màxim de 100 €.
El servei gestor serà l’encarregat d’elaborar un expedient administratiu que reculli el compliment dels requisits per part del contribuent del dret a gaudir la bonificació. Els requisits necessaris seran els següents:
a) Que els subjectes passius tinguin el títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya, o altre organisme competent.
b) Que tots els integrants de la família estiguin empadronats en el mateix domicili i aquest sigui el seu domicili habitual.
c) Que ni el subjecte passiu de l’Impost ni la resta d’integrants de la família siguin titulars de més béns immobles excepte d’un aparcament, el qual no estarà bonificat. Tanmateix, i al marge de l’aparcament s’admetrà la titularitat de béns que en conjunt tinguin un valor cadastral inferior als 1.501 euros de valor cadastral

Más información