Beneficis ajuntament de Tarragona

Tarragona

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

IBI 2018: Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses tindran sobre la quota íntegra de l’impost el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre adjunt, sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a les ordenances:
https://tramits.tarragona.cat/Ciutadania/DescarregarDocument.aspx?Codi=5N7Q18TAED

-Accés al Museu d’Història
Famílies nombroses, que disposin del corresponent títol, podran accedir als recintes que formen part del Museu d’Història mitjançant l’adquisició d’una sola entrada per família, per recinte o conjunta. Famílies nombroses que disposin del corresponent

Más información