Beneficis ajuntament de Tarragona

Tarragona

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Es tracta d'una bonificació per l'habitatge habitual, que pot arribar al 90% de la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles, per al titular de la família nombrosa, que ha de ser el mateix que consti com a subjecte passiu.

La bonificació s'atorgarà si es reuneixen els requisits previstos a l'ordenança fiscal número 14 d'aquest Ajuntament, amb efectivitat posterior a l'exercici en què se sol·licita.

OBSERVACIONS:
Per gaudir d'aquesta bonificació és necessària prèvia sol·licitud.
El límit del valor cadastral per a poder-la sol·licitar s'estableix en 100.000 €.

https://www.tarragona.cat/hisenda/els-tributs/impostos-i-taxes-1/impost-de-bens-immobles-ibi
Per a més informació:
977 29 61 00
9:00- 15:00

Más información