Beneficis Ajuntament de Lleida

Lleida

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Es pot sol·licitar la concessió d'una bonificació (de fins un màxim del 90%) de la quota íntegra del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Urbana en cas immobles de contribuents que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Aquesta bonificació és de caràcter potestatiu (no obligatòria) per part dels Ajuntaments, que han d'aprovar i regular mitjançant la seva ordenança fiscal les característiques dels immobles a què afecti la bonificació, la durada, la quantia anual i la resta d'aspectes substantius i formals de la bonificació. Per tant, aquesta bonificació no s'aplica a tots els ajuntaments (sinó només als que l'hagin aprovada) i, en cas d'haver-la aprovat, la regulació i condicions poden variar d'un ajuntament a un altre.

Consulteu si el vostre municipi té delegada la gestió tributària de l'IBI a l'OAGRTL fent clic aquí. En cas que estigui delegada la gestió de l'IBI a l'OAGRTL, podeu consultar si aquest Ajuntament té aprovada la bonificació i, en el seu cas, les condicions, enviant una consulta a l'OAGRTL.

Quan es pot sol·licitar:
En qualsevol moment. Ara bé, les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'1 de gener tindran efectes per l'any següent al de la seva presentació, excepte que la presentació es faci mentre el rebut o liquidació no sigui ferma en via administrativa que, en aquest cas, es concedirà la bonificació si a l'1 de gener ja concorrien tots els requisits.

https://seuelectronica.oagrtl.cat/tramitsPublic/showPublicacion/17

Per a més informació:

973 70 03 00
9:00 - 14:00


Más información