Beneficis Ajuntament de Mataró

Mataró

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

-Impost sobre béns immobles 2018
En funció de la seva categoria i nivell de renda, es bonifica la quota de l’impost, exclusivament de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 200€
Categoria general: bonificació del 50%
Categoria especial. Bonificació del 70%
El límit de renda per gaudir d’aquesta bonificació es de 36.980€ per famílies amb 3 fills, límit que s’anirà incrementant en 14.792 € per cada fill.

-Preus públics cultura 2018
Cursos de l’Aula de Teatre, bonificació del 10% per les families nombroses de categoria general i 15% de categoria especial.

-Preus públics esports 2018
Piscina municipal , import d’un 50% inferior al preu general.

Más información