Beneficis Ajuntament de Rubí

Rubí (Barcelona)

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

-Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2018
Art 5.5 Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra del mateix, amb el límit de 250 € per immoble, sempre que aquest constitueixi l’habitatge habitual de la família.

-Descomptes del 15% per a famílies nombroses que inscriguin més d’un fill als Casals d’estiu organitzats per l’Ajuntament.

Más información