Beneficis Ajuntament de Badalona

Badalona

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos


Impost sobre béns immobles:
Aquest benefici queda condicionat al compliment de les següents condicions:

- Tenir en vigor el títol de família nombrosa atorgat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya o altre organisme competent (vigent 1 de gener de l’any en curs)

- Que tots els integrants de la família estan empadronats en el mateix domicili, i aquest és el seu domicili habitual.

- Que ni el subjecte passiu, ni els demés integrants de la família, siguin titulars de més bens urbans que el que motiva aquest benefici tributari (llevat de 1pk i/o traster considerat annex a l’habitatge).

- Que ni el subjecte passiu, ni els demés integrants de la família nombrosa són titulars de deutes pendents en període executiu amb aquesta Hisenda municipal.

- Que el valor cadastral d’aquesta finca és inferior al que assenyala l’ordenança per poder gaudir-ne.

Aquesta bonificació és variable en funció del valor cadastral de la finca i dels membres de la família, poguent anar des del 30% fins al 90%.
En cas de concedir-se, tindrà la mateixa vigència que el carnet de família nombrosa, de manera que quan s’hagi de renovar aquest, la bonificació també haurà de sol.licitar-se de nou.

Per a més informació:

934 83 26 00
Dilluns, dimarts, dimecres, divendres: 8:30 - 13:00
Dijous: 8:30 - 13: 30/ 16:00 -18:30

https://seu.badalona.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000188329205007753


Más información