Beneficis Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Impost sobre béns immobles

Tindran dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa amb títol acreditatiu, sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i els seus membres hi estiguin empadronats.

La bonificació exigeix que la base liquidable anual a efectes de l’IRPF de tots els membres sumats de la unitat familiar no superi els límits següents:
Núm. Fills
3 (o menys si és família nombrosa legalment) 36.500 €
4 44.000€
5 o més 58.500 €

Aquests límits d’ingressos no s’apliquen si almenys un dels membres de la família nombrosa té una discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 33%.
El reconeixement de la bonificació exigeix que el valor cadastral de l’immoble no superi en cap cas els 150.000 euros, i que els membres de la unitat familiar no siguin propietaris, en conjunt, de més de dues entitats cadastrals que siguin habitatges, locals, establiments i solars; no computen en aquesta relació d’entitats cadastrals les places d’aparcament de vehicles no vinculades cadastralment i registralment a l’habitatge habitual, sempre que no excedeixin de dues.
Per a més informació:
938 92 03 58
De dilluns a dijous: 9:00- 14:00, 16:30- 19:00
Divendres: 9:00- 14:00
https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_26_0.pdf

Más información