Beneficis Ajuntament del Vendrell

El Vendrell

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Els titulars que tinguin la seva residència habitual en un habitatge que està subjecte al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), podran disposar d'una bonificació, si tenen la condició de família nombrosa o monoparental.
El percentatge de la bonificació està condicionat a la base liquidable dels ingresos familiars i al nombre de fills.

La sol.licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se fins al 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació; en cas contrari, la bonificació tindrà efectes al següent exercici.

Per a més informació:
977 16 64 00
9:00-14:00
https://elvendrell.net/res-cerca-tramits-gestions/146-ajuts-i-bonificacions/1419-impost-de-bens-immobles-ibi-bonificacio-a-les-families-nombroses

Más información