Beneficis Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Bonificacions a l'impost sobre béns immobles:

Tindran dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa amb títol acreditatiu, sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i els seus membres hi estiguin empadronats.

La bonificació exigeix que la base liquidable anual a efectes de l’IRPF de tots els membres sumats de la unitat familiar no superi els límits següents:

Núm. Fills
3 (o menys si és família nombrosa legalment) 36.500 €
4 44.000 €
5 o més 58.500 €

Per a més informació:

938 92 03 58
Horari d'atenció: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous: 9:00-14:00, 16:30-19:00
Divendres: 9:00-14:00

Más información