Beneficis ajuntament de Granollers

Granollers

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Les bonificacions que s'apliquen a les famílies nombroses, contingudes a les ordenances fiscals del nostre municipi són:
- Impost béns immobles: Gaudiran d’una bonificació en la quota integra de l'IBIU les famílies nombroses que ho sol•licitin i reuneixin les condicions següents:
a) Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 50 per 100
b) Categoria especial: 5 fills o mes (o quatre, si un es disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 70 per 100.
requisits per gaudir-ne:
a) Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 40/2003, 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i estant en possessió del títol corresponent vigent.
b) El subjecte passiu de l'IBIU ha de ser membre de la família nombrosa.
c) Nomes s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.
d) Requisits de renda: La suma dels ingressos integres de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als membres de la família nombrosa no pot excedir de 45.000 euros. Aquesta quantitat es podrà incrementar en 15.000 euros, per cada fill que excedeix del nombre total i que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa.
Fills Limit imposable
3 45.000€
4 60.000€
5 75.000€
6 90.000€
7 105.000€
8 120.000€
9 135.000€

Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars

- Escola Municipal de Música Josep M. Ruera: Bonificació del 15 per cent de la quota mensual per als alumnes menors que així ho acreditin.

- Visites i itineraris guiats dins el programa de difusió del Museu de Granollers: Les persones majors de 65 anys, persones discapacitades i famílies nombroses o monoparentals, gaudiran d'una reducció del 50 % sobre el preu de l'activitat.

- Activitats d'estiu, famílies empadronades a Granollers (4 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h 108,00
b) Un fill de 9h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 90,00
c) Un fill de 8h a 13h 148,00
d) Un fill de 8h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 123,00


- Activitats d'estiu, famílies no empadronades a Granollers (4 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h 125,00
b) Un fill de 9h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 105,00
c) Un fill de 8h a 13h 165,00
d) Un fill de 8h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 139,00

- Activitats d'estiu, famílies empadronades a Granollers (2 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h 79,00
b) Un fill de 9h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 63,00
c) Un fill de 8h a 13h 99,00
d) Un fill de 8h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 79,00

- Activitats d'estiu, famílies no empadronades a Granollers (2 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h 92,00
b) Un fill de 9h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 76,00
c) Un fill de 8h a 13h 112,00
d) Un fill de 8h a 13h amb carnet de família nombrosa o monoparental, 93,00Más información