Beneficis ajuntament del Prat de Llobregat

Prat de Llobregat

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

OF.1. Impost bens immobles

Els subjectes passius que siguin titulars de familia nombrosa gaudiran d’una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost, per raó del seu habitatge habitual, en el percentatge que es determina en el següent quadre:

Valor cadastral
habitatge habitual FN GENERAL FN ESPECIAL
Fins 77.598€ 50% 90%
De 77.599€ a 121.000€ 40% 80%
De 121.001€ a 242.000€ 30% 60%
De 242.001€ a 363.000€ 20% 40%
Més de 363.001€ 10% 20%


Más información