Beneficis Ajuntament de Barcelona

Barcelona

Tipo de prestación: : Tasas y precios públicos

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.
Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.
Per a més informació;

telf- 010
Dilluns, dimarts, dimecres, divendres: 8:30- 18:30
Dijous: 8:30 a 14:30

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000413

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/normativa/2021-01/1.1-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-bens-immobles.pdf

Más información